Bratislava 1.apríl 2022- Skupina Veolia pripravuje projekt, ktorý by do roku 2030 zabezpečil prostredníctvom biometánu a vodíka úplnú dodávku zelenej energie pre okresné mesto Žiar nad Hronom. Je to jedna z možností, ako transformovať nielen energetiku, ale aj segment odpadového hospodárstva prostredníctvom cirkulárnej ekonomiky. V plynárenskom podcaste Otvorene o plyne to povedal Martin Tricko zo spoločnosti Veolia Energia Slovensko. „Náš projekt pozostáva z výroby obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov. Proces ich výroby bude rozdelený na dve technologické linky. Jedna bude vyrábať biometán a zelený vodík a druhá bude vyrábať nízkouhlíkový metán a nízkouhlíkový vodík. Materiálový vstup do liniek je rozdielny. Do linky číslo jeden pôjde biomasový odpad a do linky číslo dva pôjde odpad z nerecyklovateľnej časti komunálneho odpadu. Práve v tom je veľká pridaná hodnota nášho projektu, kde nielen vyrábame obnoviteľné energonosiče, ale zároveň likvidujeme odpad,“ upozornil Tricko.

Žiarsky projekt by mal byť v úplnej prevádzke do roku 2030. „Tam počítame s 5,250 tonami vodíka ročne a približne so 140.000 MWh metánu ročne. Z tohto celkového množstva je 4700 ton zeleného vodíka a asi 120.000 MWh biometánu. Každopádne, celková produkcia biometánu a syntetického metánu by plne postačovala na pokrytie spotreby energie pre výrobu tepla a TÚV pre mesto Žiar nad Hronom, ako aj vykurovanie priemyselného areálu. Keď si to dáme na misky váh, keby som tú energiu dnes vyrábal z plynu, dokážem nahradiť to isté množstvo paliva vo forme biometánu a metánu, ktoré budem potrebovať na pokrytie týchto spotrieb,“ vyrátal Tricko s tým, že vyrobený vodík by mohol mať využitie pre dekarbonizácie lokálnej dopravy, nielen autobusovej, ale aj nákladnej.  Odhadované náklady projektu sú 160 miliónov eur. „Prefinancovať takýto projekt nie je pre súkromnú spoločnosť celkom jednoduché, preto sme sa pozerali po možnostiach, ktoré sú na trhu. Identifikovali sme potenciálny zdroj, Inovačný fond, ktorý je v podstate plne v kompetencii Európskej komisie. Našťastie sa nám podarilo náš projekt prihlásiť v poslednej výzve pre veľké projekty, ktorá vyšla minulý rok na jeseň a bola uzatvorená začiatkom marca. Momentálne čakáme na spätnú väzbu. Do výzvy sa zapojilo 138 projektov z celej EÚ, z krajín V4 sa zapojili 1- 4 projekty. Celková dotácia, ktorú žiadajú prihlásené projekty, je 70 mld. eur a rozpočet je 1,2 mld. Takže sme plní očakávania , ako to dopadne a niekedy na prelome augusta a septembra by sme sa mali dozvedieť spätnú väzbu,“ konštatoval Tricko.

Konflikt na Ukrajine ukazuje európsku zraniteľnosť pri dodávkach plynu. Slovensko má potenciál časť týchto dodávok nahradiť nízkouhlíkovými plynmi.  „Kombináciou rôznych typov zdrojov sa dá istým spôsobom znížiť závislosť na zemnom plyne. Z nášho energetického pohľadu biometán a zemný plyn sú de facto absolútne rovnaké palivá z fyzikálno-chemického zloženia. To znamená, že  dokážeme biometán okamžite využiť bez ohľadu na to, odkiaľ je, a nepotrebujeme robiť žiadne technologické zmeny v našich prevádzkach. Pokiaľ by som to mohol rozdeliť, vodík nech si zoberie prioritne doprava a biometán dajme do dekarbonizácie energetiky,“ dodal Tricko.

Celý podcast s M.Trickom si môžete vypočuť na týchto platformách:

Soundcloud:

Anchor:

Spotify: