Bratislava 8.júla 2022- Európska komisia chce do roku 2030 masívne podporiť rozvoj výroby biometánu na kontinente. Tento obnoviteľný plyn, ktorý má rovnaké vlastnosti ako zemný plyn, môže výrazne pomôcť k zníženiu závislosti od dovozu ruského plynu. Ak sa pozrieme na európske ciele OZE v teplárenstve a doprave, práve biometán bude hrať prím a jeho rozvoju aj na Slovensku pomôže Register záruk pôvodu obnoviteľných plynov. V podcaste Otvorene o plyne to povedal Július Roth zo spoločnosti SPP-distribúcia. „Vydaná záruka pôvodu obnoviteľného plynu predstavuje zelenú pridanú hodnotu pre jeho výrobcu, ktorú môže monetizovať. Okrem dodaného plynu ako komodity, môže výrobca takto predať záruku pôvodu v mieste dopytu po biometáne. Výroba biometánu sa stáva omnoho atraktívnejšou a z dlhodobého hľadiska aj ekonomicky výhodnou,“ konštatoval Roth.

V európskom meradle sú registre obnoviteľných plynov dobre zavedené v západnej a severnej Európe, pričom ide predovšetkým o záruky vydané pre biometán vtláčaný do plynárenskej infraštruktúry. SPP-distribúcia sa problematikou registra zaoberá už štyri roky. „Inšpiráciu čerpáme hlavne po vzore rakúskeho biometánového registra. Cez členstvo v projekt REGATRACE (REnewable GAs TRade CEnter in Europe) získavame podporu a zdieľanie cenných informácií počas implementácie registra.Pôjde o štandardný model fungovania registra porovnateľný s inými štátmi EÚ. Dodávateľa IT riešenia používajú viaceré členské štáty akými sú Holandsko, Fínsko či Dánsko. Register obnoviteľných plynov umožní aj cezhraničný prenos záruk pôvodu pre biometán, či už z dôvodu ich predaja alebo nákupu. Cezhraničný prenos záruk pôvodu bude  zabezpečený prostredníctvom klíringového centra ERGaR (European Renewable Gas Registry – európskeho združenia registrov obnoviteľných plynov),“ vysvetlil Roth, ktorý doplnil, žeregister bude v prvom rade vydávať záruky pôvodu pre slovenské biometánové stanice na základe údajov z merania dodávaného plynu do distribučnej siete. Vydaná záruka má potom platnosť 12 mesiacov. „Počas tejto doby ju výrobca môže previesť napríklad na obchodníka za dohodnutých podmietok. V prípade použitia záruky v koncovom bode je záruka v registri zrušená na základe spôsobu použitia biometánu. Najčastejším koncovým bodom je výrobca tepla/chladu a elektriny vo VÚ KVET alebo výrobca CNG / LNG. Dôležitú úlohu v rámci vydávania záruk bude mať aj pozícia nezávislého audítora. Pred samotným vytvorením účtu v registri  a potom v pravidelných intervaloch musí biometánová stanica prejsť auditmi, počas ktorých sa potvrdí spôsob výroby biometánu, použité suroviny na jeho výrobu a stanoví sa takzvaná uhlíková stopa zo životného cyklu. Vysoko cenené sú záruky pôvodu biometánu s nízkou alebo zápornou uhlíkovou stopou,“ zdôraznil Roth.

Pre slovenské subjekty môže byť zapojenie sa do registra zaujímavou príležitosťou. „Príkladom sú veľké teplárne, ktoré patria pod systém obchodovania s emisiami skleníkových plynov. Je pre nich výhodné nakúpiť záruky pôvodu pre biometán, ktoré môžu byť lacnejšie ako nákup povoleniek CO2. Zároveň si cez záruky pôvodu uplatnia podiel OZE na výrobe tepla a elektriny,“ dodal Roth.

Spustenie Registra záruk pôvodu obnoviteľných plynov sa viaže na schválenie novely zákona o podpore OZE, ktorá prešla prvým čítaním 16.júna. S účinnosťou novely sa počíta od 1.novembra.  Zriaďovateľom a prevádzkovateľom registra má byť  SPP – distribúcia.

Celý podcast Otvorene o plyne s J.Rothom si môžete vypočuť na týchto platformách:

Soundcloud:

Anchor:

Spotify: