Zariadenie SPP – D v Blatnej na Ostrove Foto : SPP – distribúcia

Bratislava 12. augusta 2022 – Primiešanie 10 % vodíka do distribuovaného plynu nemá negatívny vplyv na bezpečnosť, spoľahlivosť a štandardnú prevádzku plynárenských zariadení a bežných odberných plynových zariadení a spotrebičov. Po polovici terénneho testu spočívajúcom v primiešavaní 10 % vodíka do zemného plynu v obci Blatná na Ostrove, ktorý je vyvrcholením projektu H2Pilot, to na sociálnej sieti uviedla spoločnosť SPP – distribúcia.

„Po technickej stránke primiešavacie zariadenie pracuje spoľahlivo, dávkuje kontinuálne a v požadovaných objemoch,“  skonštatovala SPP-D na základe doterajšieho priebehu projektu.

Vykonané chromatografické merania na týždennej báze preukazujú homogenitu distribuovanej zmesi (cca 10% vo všetkých častiach obecnej siete).

Vykonané čuchové skúšky a merania podľa SPP-D preukazujú kvalitnú a dostatočnú úroveň zaodorizovania siete.

Kontrola najrizikovejších koncových zariadení (32 najstarších a/alebo atmosférických kotloch a 25 sporákoch) po mesiaci používania s 10% zmesou preukázala vo všetkých prípadoch pozitívne výsledky – zapálenie, stabilita plameňa, funkčnosť.

Vykonaná kontrola tesnosti siete preukázala tesnosť potrubných rozvodov. uviedla ďalej spoločnosť, podľa ktorej od spustenia projektu v obci neboli zo strany odberateľov zaznamenané žiadne relevantné hlásenia ani sťažnosti.

„Doterajšie skúsenosti potvrdzujú, že primiešanie 10% vodíka do distribuovaného plynu nemá negatívny vplyv na bezpečnosť, spoľahlivosť a štandardnú prevádzku plynárenských zariadení a bežných odberných plynových zariadení a spotrebičov – sporákov, kotlov a ohrievačov vody,“ uzavrela spoločnosť SPP – distribúcia.

Obec Blatná na Ostrove začala od júna – ako prvá v SR – využívať zmes zemného plynu s 10-percentným podielom vodíka. Táto reálna terénna skúška je vyvrcholením dlhoročného pilotného projektu H2Pilot spoločnosti SPP – distribúcia, ktorá v rámci neho skúma vplyv vodíka na jednotlivé prvky svojej siete i na koncové zariadenia odberateľov.

Blatná na Ostrove sa vzhľadom na potrebu dostupnej vzdialenosti od Bratislavy z hľadiska obsluhy projektu ukázala ako vhodná obec. Jej výhodou pre účely projektu bolo aj zastúpenie rôznych používaných materiálov v sieti, konkrétne 80 % ocele a 20 % plastov. Obec je plynofikovaná v roku 1994, nejde tak o najnovšiu sieť. Okrem rodinných domov sú v nej aj bytovky a firmy. Odberných miest je 300, kotlov a sporákov sú v nej stovky.

Terénnej skúške predchádzala – v spolupráci s Fakultou materiálov metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach – séria laboratórnych testov, ktoré skúmali správanie sa vodíka v stojatom potrubí, najmä v typických panelákových stúpačkách, počas dlhšej doby nepoužívania plynu, napríklad počas dovoleniek. Okrem homogenity zmesi SPP-D skúmala aj tesnosť zariadení v prípade zmesi zemného plynu a vodíka.

Pred samotným napustením zmesi do určenej časti distribučnej siete SPP-D prijala aj rad opatrení s cieľom získania súhlasov, respektíve výnimiek dotknutých orgánov štátnej správy, miestnej samosprávy a autorít v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia.

SPP-distribúcia očakáva, že úspešný pilotný projekt ju posunie bližšie k umožneniu distribuovať v budúcnosti zmes plynov s bezpečným podielom vodíka v celej SR. Okrem dekarbonizácie spotreby plynu to tiež výrazne prispeje k rozvoju slovenského vodíkového hospodárstva, kde rozvinutá plynárenská sieť bude prepájať drobných, či väčších výrobcov nízkoemisného vodíka s odberateľmi požadujúcimi obnoviteľný plyn.