Bratislava/Nové Zámky 13. decembra 2021 – Vedenie mesta Nové Zámky a spoločnosti SPP, Brantner a Bytkomfort predstavili zámer environmentálne udržateľnejšieho a inovatívneho spracovania komunálneho odpadu. Do roku 2023 má v meste vzniknúť Centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadu (CEBZ), ako jeden zo vzorových projektov cirkulárnej ekonomiky na Slovensku. Informoval o tom hovorca SPP Ondrej Šebesta s tým, že z pohľadu inovatívnosti a využívania najmodernejších technologických riešení CEBZ stojí na vrchole pomyselného rebríčka možností, ktoré sú pri spracovaní odpadu k dispozícii a je to environmentálne najprijateľnejšie riešenie súčasnosti.

Centrum umožní zhodnotenie komunálneho odpadu na biometán a biokompost. „CEBZ je založený na procese tzv. suchej fermentácie. Od bežných bioplynových staníc sa líši tým, že pracuje s tuhšou zložkou a oveľa menším množstvom procesnej vody, priblížil generálny riaditeľ Brantner Green Solutions Slovakia Tibor Papp.

Suchá fermentácia je podľa neho riešenie vhodné pre všetky druhy biologicky rozložiteľného odpadu – nielen pre kuchynský bioodpad, ale aj akúkoľvek organickú hmotu vrátane konárov a trávy. Technológia suchej fermentácie biologické odpady spracuje a vznikne ekologický bioplyn, resp. biometán, ktorý podporuje koncepciu dekarbonizácie priemyslu. „Z pohľadu odpadov očakávame, že technológia akceleruje mieru recyklácie v regióne o ďalších 70 % a zníži aj množstvo skládkovaného komunálneho odpadu o 70 %,“ dodal Papp.

Primátor Nových Zámkov Otokar Klein poznamenal, že všetky mestá a obce na Slovensku čelia výrazným zmenám v nakladaní s odpadmi. „Od tohto roku máme povinnosť zabezpečiť zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Už čoskoro, od januára 2023, sa na skládku nedostane neupravený komunálny odpad,“ povedal primátor s tým, že vďaka iniciatíve spoločností SPP a Brantner mesto vytvorí riešenie, ktoré dostane spracovanie odpadu na novú, dlhodobo udržateľnú úroveň.

Nová technologická jednotka má stáť v areáli novozámockej spoločnosti Bytkomfort. Lokalita bola zvolená tak, aby dopravným napojením, ale ani prevádzkou nezaťažovala obytné zóny mesta. Moderná, automatizovaná prevádzka bude môcť spracovať až 60.000 ton odpadu ročne, a tým pokryť potreby širšieho regiónu, informoval Šebesta. Začiatok výstavby je naplánovaný na prvý polrok 2022, s ukončením v decembri 2023. Predpokladané investičné náklady dosiahnu 30 miliónov eur, vrátane triediacej linky, ktorá vznikne súbežne v areáli spoločnosti Brantner na Vinohradoch.

CEBZ v plnom rozsahu napĺňa ciele cirkulárnej ekonomiky, zdôraznil hovorca SPP. V procese triedenia zozbieraného komunálneho odpadu sa z neho vyseparujú zhodnotiteľné a recyklovateľné komodity. Takto sa získajú napr. sklo, papier, plasty, kovy, alternatívne palivá a biologicky rozložiteľný odpad, ktorý bude ďalej spracovaný v bioplynovom stupni  a následne vo forme viacerých komodít, vrátane biometánu a biokompostu opätovne zužitkovaný v rôznych odvetviach hospodárstva. Nesporným enviromentálnym pozitívom celého projektu bude významné zníženie skládkovaného odpadu, ako aj využitie biokompostu ako náhrady umelých hnojív, čo prispeje k udržateľnému poľnohospodárstvu. Toto je možné dosiahnuť vďaka tomu, že biologicky odpad tvoriaci výstup z triediacej linky bude spracovaný oddelene od biologického odpadu separovaného pri zdroji, ktorého zber sa v Nových Zámkoch úspešne rozbehol v tomto roku.

„Biometán môže zohrať významnú úlohu pri dekarbonizácii energetiky. Je možné ho vtlačiť do distribučnej siete a využiť kdekoľvek na Slovensku, napríklad v nových kogeneračných jednotkách vyrábajúcich elektrinu a teplo. Je možné ho využiť aj na vykurovanie rodinných domov,“ vysvetlil generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva SPP Richard Prokypčák, ktorý verí, že biometán bude využitý aj na výrobu tepla v Nových Zámkoch. „Tým by sme naplno využili cirkulárny princíp nášho projektu,“ uzavrel.

Podobný zámer predstavili SPP a Brantner aj v Martine a potenciál vidia aj v ďalších slovenských mestách. Projekty sú aktuálne posudzované zo strany príslušných štátnych orgánov.

Vizualizácia – SPP/Brantner