Bratislava 23. augusta 2022 – Člen Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ), advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS pravidelne sleduje všetky zmeny energetickej legislatívy. V aktuálnom vydaní monitoringu energetickej legislatívy upozorňuje najmä na prijatie rozsiahlej novely Zákona o energetike a Zákona o regulácii, na základe ktorej dochádza k zásadným zmenám na energetickom trhu.  Do pozornosti rovnako dávame zverejnenie viacerých výziev, a to predovšetkým výzvy Envirofondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenia energetickej efektívnostia tiež vyhlásenie výzvy MH SR na podporu modernizácie alebo transformácie existujúcich bioplynových staníc.

1. ČO SA ZMENILO?

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO
Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE nie
Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii áno
Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike áno
Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti nie
Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu nie
Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov nie
Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE nie
Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom nie
Vyhláška ÚRSO č. 285 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku nie
Vyhláška ÚRSO č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve nie
Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 278 / 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu nie
Vyhláška ÚRSO č. 236 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny nie
Vyhláška ÚRSO č. 2 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov nie
Vyhláška ÚRSO č. 3 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 4 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 284 / 2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií nie
Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti
o vydanie povolenia
nie
Vyhláška MH SR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE nie
Vyhláška MH SR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike nie
Vyhláška MH SR č. 416 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike nie
Vyhláška MH SR č. 106 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom nie
Vyhláška MH SR č. 202 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny nie
TEPELNÁ ENERGETIKA
Zákon č. 657 / 2004 Z. z. o tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 248 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 277 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla nie
Vyhláška ÚRSO č. 328 / 2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov nie
Vyhláška ÚRSO č. 283 / 2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu nie
Vyhláška MH SR č. 151 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike nie
Vyhláška MH SR č. 152 / 2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa nie
Vyhláška MH SR č. 15 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny nie
Vyhláška MH SR č. 240 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla nie
Vyhláška MH SR č. 308 / 2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom nie
Vyhláška MH SR č. 14 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody nie

Poznámka: V našom monitoringu energetickej legislatívy pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov za uplynulý mesiac.

::     Novela Zákona o energetike a Zákona o regulácii

Dňa 21.7.2022 bol v Zbierke zákonov SR zverejnený pod č. 256/2022 zákon, ktorý zásadným spôsobom mení a dopĺňa (i) Zákon o energetike (zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike), (ii) Zákon o regulácii (zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach) a Živnostenský zákon (zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní).

O schválení predmetného zákona a pripravovaných zmenách sme Vás už bližšie informovali v našom monitoringu za mesiac jún 2022.

Dovoľujeme si zopakovať, že základným cieľom prijatých zmien je transponovať európsku legislatívu pre oblasť vnútorného trhu s elektrinou. Predmetná transpozícia sa týka tzv. balíka opatrení označeného ako „Čistá energia pre všetkých Európanov“ (Clean Energy for all Europeans Package), nazývaného tiež Zimný energetický balíček. Zimný energetický balíček sme bližšie rozobrali v našom článku dostupnom na tomto odkaze.

Prijatá novela Zákona o energetike prináša predovšetkým tieto zmeny:

▪          právna úprava nových účastníkov trhu s elektrinou a trhu s plynom, pričom doterajší výpočet účastníkov novela rozširuje napr. o (i) agregátora, (ii) prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny, (iii) energetické spoločenstvo, (iv) koncového odberateľa plynu, (v) komunitu vyrábajúcu energiu z obnoviteľných zdrojov,

▪          právna úprava akumulácie,

▪          čiastočná deregulácia maloobchodných cien elektriny a plynu, zmeny v oblasti ochrany spotrebiteľa,

▪          úprava právnych podmienok pre nasadzovanie tzv. inteligentných meracích systémov do konkrétnych odberných miest,

▪          právna úprava obstarávania podporných služieb k dosiahnutiu a udržaniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky prenosovej alebo distribučnej sústavy v reálnom čase;

▪           nové práva a povinnosti prevádzkovateľov distribučných sústav a prevádzkovateľa prenosovej sústavy,

▪          úpravu dátových tokov spojených s novými procesmi.

Novela taktiež upravuje režim prevádzky zariadení na uskladňovanie elektriny a nabíjacích staníc zo strany prevádzkovateľov distribučných sústav a prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Ako východiskový je stanovený zákaz vlastniť, vyvíjať, spravovať alebo prevádzkovať zariadenie na uskladňovanie elektriny alebo nabíjaciu stanicu pre iné než vlastné použitie. Výnimky sú možné v prípade zariadení na uskladňovanie elektriny, ak Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) udelí súhlas.

Prijatie novely Zákona o regulácii prináša predovšetkým tieto zmeny:

Prijatie novely Živnostenského zákona prináša predovšetkým tieto zmeny:

Prijatý návrh zákona nadobudol účinnosť 30.7.2022, s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré nadobudnú účinnosť 1.10.2022, 1.4.2024, či 31.12.2028.

Prijatý návrh zákona č. 256/2022 Z. z. je dostupný TU. Dôvodová správa je k dispozícii na tomto odkaze.

2.    MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

::     ÚRSO predložilo návrh novej Cenovej vyhlášky v tepelnej energetike

Dňa 4.7.2022 bol zo strany ÚRSO predložený do medzirezortného pripomienkového konania návrh novej Cenovej vyhlášky ÚRSO v tepelnej energetike.

V zmysle dôvodovej správy Cenová vyhláška zrušuje doterajšiu Cenovú vyhlášku ÚRSO v tepelnej energetike (vyhláška č. 248/2016 Z. z.), podľa ktorej sa postupovalo pri vykonávaní cenovej regulácie v predchádzajúcom 5. regulačnom období 2017 – 2022. Potreba vypracovania návrhu Cenovej vyhlášky vyplynula z prijatia Regulačnej politiky na 6. regulačné obdobie 2023 – 2027. Cenová vyhláška má upravovať vykonávanie cenovej regulácie v tepelnej energetike počas regulačného obdobia 2023 až 2027.

Pokiaľ ide o spôsob regulácie ceny tepla, návrh cenovej vyhlášky nadväzuje na predchádzajúci spôsob regulácie ceny tepla, ktorý sa uplatňoval v rokoch 2017 až 2022. Zmena by však mala nastať v spôsobe regulácie fixnej zložky ceny a vo výpočte regulačného príkonu.

Z dôvodu inflačných tlakov sa má v zmysle predloženého návrhu Cenovej vyhlášky umožniť prenesenie časti inflácie do zvýšenia fixných nákladov za podmienky, že inflácia bude vyššia ako 3 %. Pri podpriemerných cenách tepla z obnoviteľných zdrojov tepla sa umožní dosiahnuť vyšší kalkulovaný primeraný zisk. Uvedené by sa malo použiť aj pri dodávke tepla z decentralizovaných a z tepelných zdrojov, ktoré priamo dodávajú len koncovým odberateľom.

V súčasnosti je návrh Cenovej vyhlášky v štádiu vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania. Legislatívny proces môžete sledovať na tomto odkaze.

::     MH SR predložilo ďalší návrh novely Zákona o energetike a Zákona o regulácii

Dňa 29.6.2022 bol do medzirezortného pripomienkového konania predložený ďalší návrh novely Zákona o energetike a Zákona o regulácii, pochádzajúci z dielne Ministerstva hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“).

Predložená novela Zákona o energetike by mala priniesť právnu úpravu: (i) skladovacej povinnosti – uskladnenie určeného množstva plynu v zásobníkoch na vymedzenom území príslušnými účastníkmi trhu s plynom, (ii) výkonu kontroly nad skladovacou povinnosťou a (iii) sankcií v prípade neplnenia skladovacej povinnosti.

Konkrétne sa má skladovacia povinnosť dotknúť dodávateľov plynu a užívateľov distribučnej siete, ktorí zabezpečujú distribúciu plynu odberateľom.

Predmetné subjekty majú byť povinné uskladňovať množstvo plynu vypočítané ako súčin ich predpokladaného trhového podielu a celkovej skladovacej povinnosti, ktorá má predstavovať 25 % priemernej ročnej spotreby plynu na území Slovenska za predchádzajúcich päť kalendárnych rokov. Cieľová hodnota skladovacej povinnosti (resp. objemu uskladneného zemného plynu pred vykurovacou sezónnou) má spoločne u všetkých dotknutých subjektov predstavovať približne 1,2 mld. m3 zemného plynu. Skladovacia povinnosť sa má plniť na základe tzv. priebežných kontrolných bodov v rámci ktorých budú k určitému dátumu stanovené percentá priebežného plnenia skladovacej povinnosti. Pokiaľ dotknutý subjekt svoje skladovacie povinnosti v určitom kontrolnom bode nesplní, budú mu za uvedené porušenie hroziť vysoké sankcie.

V návrhu novely Zákona o regulácii sa v súvislosti s navrhovanou skladovacou povinnosťou zároveň navrhuje (i) rozšíriť cenovú reguláciu v plynárenstve pre plnenie skladovacej povinnosti ako aj (ii) právne upraviť spôsob vykonávania cenovej regulácie pre prístup do zásobníka v súvislosti so skladovacou povinnosťou.

Navrhovaný dátum účinnosti novely je predbežne stanovený od 1.12.2022.

V súčasnosti je predložený návrh zákona v štádiu vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania, pričom stav legislatívneho procesu možno sledovať na tomto odkaze. Dôvodová správa k predloženému návrhu je dostupná na tomto odkaze a samotný návrh je dostupný TU.

::     Výzva MH SR na podporu bioplynových staníc

Dňa 3.8.2022 MH SR informovalo o vyhlásení výzvy z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, ktorá je určená na podporu modernizácie/transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE – bioplynové stanice.

Cieľom výzvy je modernizácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu a transformácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu na zariadenia vyrábajúce biometán (biometánové stanice).

Prostredníctvom predmetnej výzvy by sa mala zabezpečiť produkcia elektriny z obnoviteľných zdrojov a podporiť tak zvyšovanie energetickej bezpečnosti SR z domácich zdrojov.

Na predmetnú výzvu sa vyčlenilo 20 mil. EUR. Maximálna výška príspevku pre repowering bioplynových staníc je určená na 1 mil. EUR a výška príspevku na biometánovú transformáciu je stanovená na 1,5 mil. EUR.

O podporu je možné požiadať v rámci celého Slovenska, avšak výška získanej dotácie sa líši v závislosti od jednotlivých krajov. Kým projekty na území Bratislavského kraja získajú dotáciu vo výške 45 % z celkových oprávnených výdavkov, projekty vo zvyšných krajoch Slovenska majú nárok na vyššiu podporu, a to vo výške 60 % z celkových oprávnených výdavkov.

MH SR stanovilo, že o nenávratnú finančnú pomoc môžu požiadať subjekty, ktoré vlastnia bioplynovú stanicu na výrobu elektriny, ktorá je zároveň súčasťou realizácie projektu.

Podmienkou pre získanie podpory je množstvo vyrobenej elektriny. Podporené môžu byť bioplynové stanice, ktoré vyrobili elektrinu za rok 2021 zodpovedajúcu aspoň 2 000 hodinám výroby elektriny, prípadne tie, ktoré od začiatku roka 2022 do 30. 6. 2022 vyrobili elektrinu zodpovedajúcu aspoň 1 000 hodinám výroby elektriny.

MH SR určilo ako dátum uzatvorenia výzvy deň 31.10.2022.

Znenie výzvy vrátane jej príloh je dostupné TU. Bližšie informácie k tejto podpore podnikateľov sa dozviete na tomto odkaze.

::     Výzva SEIA na podporu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie rozvodov tepla

SIEA dňa 20.7.2022 vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, na podporu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie rozvodov tepla (s kódom: OPKZP-PO4-SC451-2022-75).

Zámerom vyhlásenia predmetnej výzvy je rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple.

Výška finančných prostriedkov vyčlenených na danú výzvu je 15 mil. EUR. Oprávneným miestom realizácie projektov je však výlučne okres Prievidza a/alebo okres Partizánske.

Predmetná výzva bola otvorená dňa 20.7.2022. Čo sa týka jej uzatvorenia, 1. hodnotiace kolo je stanovené na 31.8.2022.

Viac k podmienkam žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je k dispozícii TU.

Pre doplnenie prikladáme zoznam všetkých aktuálnych výziev implementovaných SIEA dostupný na tomto odkaze.

::     Zverejnenie výzvy Envirofondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov

Dňa 26.7.2022 Environmentálny fond (ďalej len „Envirofond“) zverejnil výzvu s označením „Výzva MoF – 1/2022“, ktorá sa týkapredloženie žiadostí na poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie na projekty z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenia energetickej efektívnosti.

Výška finančných prostriedkov pre danú výzvu na rok 2022 bola určená vo výške 149,5 mil. EUR.

Za základe vyhlásenej výzvy by sa mali investične podporiť najmä zariadenia VU-KVET, rozvody tepla pre účinné systémy CZT s cieľom zníženia energetickej náročnosti distribúcie tepla alebo chladu, systémy na akumuláciu tepla a chladu a smart riešenia ako súčasť systému energeticky účinného centralizovaného zásobovania teplom a chladom, ako aj pripojenie nových a existujúcich zariadení na výrobu tepla z kombinovanej výroby elektriny a tepla alebo tepla z obnoviteľných zdrojov energie do rozvodov CZT.7.  

Viac informácií k predmetnej výzve sa dočítate na tomto odkaze.

::     MH SR a Slovenské elektrárne sa záväzne dohodli na podmienkach implementácie Memoranda o porozumení

MH SR v tlačovej správe zo dňa 2.8.2022 informovalo o podpísaní „Dohody o podmienkach implementačnej zmluvy“ so Slovenskými elektrárňami, a.s. (ďalej len „SE“).

Na základe danej dohody sa MH SR a SE záväzne dohodli na podmienkach implementácie „Memoranda o porozumení“ (ďalej len „Memorandum“), za ktorých SE dodajú v rokoch 2023 a 2024 elektrinu v objeme 6,15 TWh ročne pre domácnosti.

Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (ďalej len „SPP“) ako štátna spoločnosť má za úlohu zabezpečiť premenu elektriny od SE vyrobenej v jadrových zdrojoch v produkte baseload na diagram kopírujúci spotrebu domácností a následne zabezpečiť dodávku vyrobenej elektriny všetkým dodávateľom elektriny, ktorí majú uzavreté zmluvy s domácnosťami.

Keďže podmienky implementačnej zmluvy podliehajú notifikácii Európskej komisii, schváleniu vládou ako aj orgánmi Slovenskej energetiky, podpísanie samotnej implementačnej zmluvy MH SR predpokladá až koncom roka 2022.   

Nato, aby zostala cena elektriny pre domácnosti na cenovej úrovni z roku 2022 zachovaná aj pre roky 2023 a 2024, MH SR zabezpečí všetkým 34 dodávateľom elektriny pre domácnosti celkový objem elektriny pre domácnosti na roky 2023 a 2024 prostredníctvom spoločnosti SPP, v dôsledku čoho dodávatelia nemusia nakupovať elektrinu na trhu pre svoje portfólio domácností za extrémne vysoké ceny.

MH SR ďalej informuje, že v rokoch 2022 a 2023 by tiež malo dôjsť k zmene štandardného mechanizmu cenovej regulácie dodávky elektriny pre domácnosti, ktorý bude nahradený uložením povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme pre všetkých dodávateľov elektriny domácnostiam. Tieto povinnosti budú spočívať v zastropovaní cenníkov elektriny pre domácnosti z roku 2022 i pre roky 2023 a 2024.

MH SR vo svojej správe dodáva, že zachovanie cien elektriny z roku 2022 bude zatiaľ možné len pre domácnosti.

Tlačovú správu MH SR k danej problematike nájdete TU.

::     Vyčerpanie limitu pre pripojenie lokálnych zdrojov do miestnych distribučných sústav

Do pozornosti dávame informáciu MH SR o tom, že stanovený limit inštalovaného výkonu pre lokálne zdroje pripojené do miestnych distribučných sústav vo výške 20MW pre rok 2022 bol ku dňu 31.7.2022 vyčerpaný.

Podľa slov MH SR v júni 2022 požiadalo MH SR prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav o zaslanie informácií o vydaných stanoviskách k pripojeniu lokálnych zdrojov a ich inštalovanom výkone od začiatku tohto roka. Na základe doručených informácií MH SR vyhodnotilo, že výška inštalovaného výkonu lokálnych zdrojov, ktoré získali kladné stanovisko na pripojenie do miestnych distribučných sústav, bola do termínu 31.7.2022 naplnená.

MH SR ďalej uvádza, že dňa 3.5.2022 a 30.6.2022 navýšilo limit inštalovaného výkonu pre lokálne zdroje, ktoré je možné v tomto roku pripojiť v regionálnych distribučných sústavách. MH SR aktuálne intenzívne rokuje s prevádzkovateľom prenosovej sústavy, spoločnosťou Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej len „SEPS“), o možnostiach prípadného navýšenia inštalovaného výkonu, ako aj vývoji využívania uvoľnených kapacít.

Viac o danej správe MH SR sa môžete dočítať na tomto odkaze.

::     Zmena prevádzkového poriadku SEPS

Dňa 18.7.2022 spoločnosť SEPS informovala o doručení rozhodnutia Úradu č. 0075/2022/E-PP, ktorým Úrad schválil zmenu kapitoly 5 Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy.

V zmysle rozhodnutia Úradu sa Kapitola 5 Prevádzkového poriadku v celom pôvodnom znení ruší a nahrádza sa novou Kapitolou 5, ktorá nesie názov „Pravidlá nákupu podporných služieb a obstarania“.

Aktualizovaný prevádzkový poriadok spoločnosti SEPS nadobudol právoplatnosť dňa 18.07.2022.

Rozhodnutie Úradu č. 0075/2022/E-PP je dostupné TU. Úplné konsolidované znenie prevádzkového poriadku spoločnosti SEPS platné od 18.7.2022 je dostupné na nahliadnutiena tomto odkaze.  

::     SEPS informoval o účinnosti Dokumentu N Technických podmienok

Spoločnosť SEPS dňa 29.7.2022 informovala verejnosť, že dňa 1.8.2022 nadobúda účinnosť dokument N Technických podmienok s kapitolou 1.4. „Pravidlá rozvrhnutia voľnej kapacity pripojenia do sústavy pre zariadenia na výrobu elektriny a osobitne pre lokálne zdroje medzi PPS a PDS“.

Predmetný dokument je dostupný k nahliadnutiu TU a viac k zverejnenému oznamu spoločnosti SEPS si môžete prečítať na tomto odkaze

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie
Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí nie
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny nie
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie
Zákon č. 329/2018 Z. z . o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie
Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie
Zákon č. 197/2010 Z. z. o ovzduší nie
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) nie

Poznámka: V našom legislatívnom monitoringu pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov za uplynulý mesiac.

2.    MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Novela Zákona o pozemkových úpravách

V Zbierke zákonov SR bola dňa 21.7.2022 zverejnená novela zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách (Zákon o pozemkových úpravách) (parlamentná tlač 945) pod č. 257/2022 Z. z.

Novela zákona rozširuje dôvody vykonania pozemkových úprav a súčasne reaguje na zmenu klimatických podmienok so zameraním na potrebu zabezpečenia zadržiavania vody v krajine.

Dochádza k odstráneniu nesúladu zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky (Zákon o majetkovoprávnou usporiadaní pozemkov) a doterajšej podoby Zákona o pozemkových úpravách, ktoré sa prejavovali v priebehu celého konania o pozemkových úpravách, vrátane rozporov v povolení alebo nariadení pozemkových úprav, v posudzovaní obvodu pozemkových úprav, nejednoznačnom určení subjektu poskytujúceho náhradu a pod.

Pokiaľ ide o ďalšie legislatívne zmeny, novela zákona zavádza povinnosť vzdelanostného predpokladu pre vedúcich projektov pozemkových úprav ako tzv. osobitný kvalifikačný predpoklad, ktorý bude možné získať vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou zriadenou ministerstvom.

Návrh zákona pre jednotlivé fázy konania o pozemkových úpravách ustanovuje obsahové náležitostí zloženia jednotlivých dokumentácií a zároveň stanovuje výnimky pre prípady, v ktorých sa nebude na konkrétne prípady vyžadovať úplná dokumentácia.

Ďalšie legislatívne zmeny riešia problémy doručovania počas pozemkových úprav v podobe ustanovenia opatrovníka v prípadoch, kedy vlastník pozemku zomrie alebo je vyhlásený za mŕtveho.

Návrh zákona z hľadiska potreby odstránenia nejasností a aplikačných problémov z praxe zavádza definíciu vlastného trvalého porastu a trvalého porastu na cudzom pozemku a zároveň dochádza k definovaniu možných spôsobov riešenia vlastníctva pozemku, na ktorom sa trvalý porast nachádza v pozemkových úpravách.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, okrem čl. I bodov 1 až 126 a 128 až 145, čl. II, čl. IV až VII a čl. IX a X, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2022 a čl. I bod 127 a čl. VIII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023.

Schválené znenie novely môžete nájsť TU.

Aktuálne znenie Zákona o pozemkových úpravách nájdete TU.

::     ÚVO pokračuje v ďalších vzdelávacích aktivitách

            Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) pripravil Analýzu a metodiku najčastejších porušení zákona o verejnom obstarávaní (Analýza a metodika) a zameral sa na najčastejšie porušenia zákona o č. 343/2015 Z. z. verejnom obstarávaní (Zákon o verejnom obstarávaní) pri aplikácii inštitútu opisu predmetu zákazky a vyhodnocovania ponúk.

Analýza a metodika v štruktúrovanej forme mapuje najčastejšie porušenia Zákona o verejnom obstarávaní, vysvetľuje aplikáciu inštitútu opisu predmetu zákazky a vyhodnocovania ponúk.

Analýza a metodika zároveň poukazuje na príslušnú rozhodovaciu prax ÚVO, ako aj Rady ÚVO.

Príslušný dokument nájdete TU.

Do pozornosti dávame taktiež nové usmernenie týkajúce sa zákaziek financovaných z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. V zmysle usmernenia ÚVO žiada verejných obstarávateľov, obstarávateľov a osoby podľa § 8 Zákona o verejnom obstarávaní, aby v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení o koncesii, oznámení o vyhlásení súťaže návrhov, oznámení použitom ako výzva na súťaž a výzve na predkladanie ponúk uvádzali informácie týkajúce sa financovania zákazky z fondov Európskej únie, z prostriedkov mechanizmu  na podporu obnovy a odolnosti alebo z iných programov Európskej únie.

Usmernenie ÚVO k zákazkám financovaným z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti nájdete TU.

::     Metropolitný inštitút Bratislava pozýva na diskusie o rozvoji mesta

O tom, ako sa plánuje mesto, čo táto disciplína obnáša, a aká je vízia ďalšieho rozvoja Bratislavy, sa budú predstavitelia Metropolitného inštitútu Bratislava počas letných diskusií rozprávať na mestskej pláži Tyršák s odborníčkami a odborníkmi na urbanizmus, architektúru a ďalšími špecialistkami a špecialistami s dlhoročnými skúsenosťami.

Bližšie informácie o plánovaných diskusiách nájdete TU.

::     MŽP upozorňuje na vyčerpanie prírodných zdrojov zeme pre rok 2022

Ľudstvo žije od 28. júla na ekologický dlh. Na Slovensku nastal deň vyčerpania prírodných zdrojov zeme už 3. mája. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) upozorňuje, že negatívna skúsenosť s ekologickým dlhom, ktorá sa každoročne opakuje, nám pripomína, že ľudstvo v predstihu vyčerpalo všetky prírodné zdroje, ktoré je zem schopná nahradiť za jeden rok.

MŽP podnecuje štátne inštitúcie a zodpovedné ministerstvá k zodpovednému správaniu, aby znásobili potrebu okamžite riešiť energetickú nezávislosť od fosílnych zdrojov, predovšetkým uhlia, ropy a plynu. Prispieť k zmene však môže každý jednotlivec.

Európa a Slovensko potrebuje urýchliť prechod od fosílnych palív na obnoviteľné zdroje energie, obmedziť produkciu a spotrebu. Transformácia energeticky náročnej výroby a pozitívne zmeny pri ochrane prírody a prírodných zdrojov pomôžu znížiť ekologický dlh. Dôležité je plnohodnotne využívať potenciál obnoviteľných zdrojov, predovšetkým solárnej energie, zdvojnásobiť tempo inštalácie tepelných čerpadiel a začať využívať geotermálny potenciál.

MŽP sa zameriava na zvyšovanie energetickej účinnosti budov, ktorá je míľnikom Plánu obnovy a odolnosti SR. Komplexnou obnovou 30 tisíc rodinných domov, vrátane zlepšenia tepelnoizolačných vlastností, zateplenia striech, výmeny okien, je možné dosiahnuť úsporu na úrovni 40 %. Budovy v Európe sú zodpovedné za dve pätiny celkovej spotreby energie a tým pádom významne prispievajú k tvorbe emisií skleníkových plynov.

Na Slovensku je zakázané od 1. januára 2022 používať v reštauráciách a na hromadných podujatiach niektoré jednorazové plastové výrobky, ako príbory, taniere, slamky, miešadlá na nápoje, či nádoby na potraviny vyrobené z expandovaného polystyrénu. Slovensko tiež, ako prvý štát strednej Európy, zálohuje od začiatku roku 2022 nápojové PET fľaše a plechovky.

MŽP v tomto duchu apeluje na každého jedného občana SR, ktorý môže prispieť k zníženiu ekologického dlhu, a to najmä predchádzaním vzniku odpadu, dôsledným triedením komunálneho odpadu, zbytočne neplytvaním potravinami.

Ďalšie zaujímavé príspevky z dielne MŽP za mesiac júl môžete nájsť TU.

____________________________________________________