Bratislava 23.marca 2020- Využívanie zemného plynu predstavuje z ekonomického a environmentálneho hľadiska jedno z riešení zlej kvality ovzdušia na Slovensku a znižovania emisií. Vo svojej správe to konštatuje Európska sieť prevádzkovateľov prepravných sústav zemného plynu (ENTSOG). Upozorňuje, že zatiaľ čo sa Slovensku darí znižovať emisie skleníkových plynov, pokiaľ ide o znečistenie ovzdušia spôsobujúce dýchacie choroby a vysokú úmrtnosť, je tretie najhoršie v EÚ.

„Hlavným dôvodom zníženej kvality ovzdušia a prašnosti na Slovensku je lokálne vykurovanie na báze tuhých palív (približne 80 % znečistenia na Slovensku tvoria častice PM2,5). V menšej miere znečistenie spôsobujú doprava a stavebné činnosti. So zníženou kvalitou ovzdušia a prašnosťou je na Slovensku ročne spojených viac ako 5000 predčasných úmrtí,“ uvádza správa ENTSOG.

Vysoká predčasná úmrtnosť je podľa nej problém, ktorý by mal byť v centre pozornosti slovenskej environmentálnej a energetickej politiky. „Je dôležité zvoliť vhodné nástroje na zníženie emisií CO₂ a súčasne pomáhať zlepšovať kvalitu ovzdušia na vnútroštátnej úrovni za rozumnú cenu,“ zdôrazňuje správa.

Zemný plyn podľa nej predstavuje najdostupnejšiu odpoveď na zlú kvalitu ovzdušia na Slovensku a znižovanie emisií. „Ak by zemný plyn a biomasa nahradili všetky uhoľné zdroje, nielenže by to pomohlo zvýšiť kvalitu ovzdušia, ale – relatívne lacno – by sa tým znížili emisie CO o takmer 10 %,“ konštatuje správa. V  porovnaní s tuhými palivami spaľovanie zemného plynu produkuje výrazne menej znečisťujúcich látok a vytvára zanedbateľné množstvo prachových častíc, ktoré vo vyšších koncentráciách ohrozujú zdravie obyvateľstva. „Zemný plyn je šetrnejší k  životnému prostrediu ako biomasa, ktorá sa považuje za OZE. Kúrenie pomocou zemného plynu môže ušetriť až 50 % emisií CO₂ v porovnaní s uhlím a až 60 %  v prípade kogenerácie. Oxidy síry nemá, emisie spalín a oxidu uhoľnatého (CO) a uhľovodíkov sú tiež zanedbateľné,“ špecifikuje správa ENTSOG.

Povedomie o environmentálnych a ekonomických výhodách zemného plynu je však podľa nej v SR relatívne nízke a riešenia, ktoré sú neekologické (tuhé palivá), drahé (niekoľko druhov OZE) alebo oboje, sú v popredí záujmu.

Pokiaľ ide o jeho univerzálnosť, cenu, výkonnostné charakteristiky a existujúcu rozsiahlu plynovú infraštruktúru v SR predstavuje zemný plyn podľa správy palivo s významným postavením a spoľahlivého partnera obnoviteľných zdrojov energie hneď z niekoľkých dôvodov.

Zemný plyn je riešenie bez sezónnych a denných nestabilných výkonov OZE, čo sa týka najmä veternej solárnej energie a otáznej dostupnosti biomasy, ktorá má negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva z dôvodu tvorby jemného rakovinotvorného prachu a CO.

Rozvinutá plynárenská infraštruktúra s množstvom pripojení k rôznym zdrojom plynu a  dostatočnými skladovacími kapacitami môže umožniť jeho širšie využitie a  zabezpečiť bezpečnosť dodávok plynu za prijateľné ceny.

„Zemný plyn poskytuje čistú a spoľahlivú energiu domácnostiam aj podnikom. Neprodukuje takmer žiadne pevné a jemné častice, ktoré pri vyšších koncentráciách ohrozujú najmä zdravotný stav obyvateľstva, najmä tehotných žien, malých detí, starších osôb, alergikov, astmatikov a ľudí s kardiovaskulárnymi problémami,“ zdôrazňuje správa.